Odluka o sazivanju izborne skupštine PU MUP Sjedište i PU Zagrebačke

Naš broj: NSP-01-01/11-444/2021

Vukovar, 23. studeni 2021. godine

Temeljem čl. 10. st.2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH sindikalnih podružnica PU MUP SJEDIŠTE i PU ZAGREBAČKE za dan 04. prosinca 2021. godine s početkom u 18,00 sati, restoran Markuševec, Trg Svetog Šimuna 3.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom da su se stekli uvjeti za  održavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izbornu skupštinu sindikalnih podružnica MUP Sjedište i PU Zagrebačke. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, a glavni povjerenici podružnica su dužni o tome na prikladan način ( dopis, e-pošta, SMS i dr. ) izvijestiti članove sindikalnih podružnica.

Predsjednik:

Bono Tomašević

Preuzimanje

Odluka o sazivanju izborne skupštine PU MUP Sjedište i PU Zagrebačke

Scroll to Top