Odluka o sazivanju skupštine – PU bjelovarsko bilogorske

Naš broj: NSP-01-01/04-98/2022

Vukovar, 21. travnja 2022. godine

Temeljem čl. 10. st. 2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH sindikalne podružnice PU BJELOVARSKO BILOGORSKE za dan 06. svibnja 2022. godine s početkom u 13,00 sati, na lokaciji OPG Šapić, Puričani kbr. 40, Bjelovar.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom na to da su se stekli uvjeti za  održavanja izborne skupštine, sazvana je izborna skupština sindikalne podružnice PU bjelovarsko bilogorske.

Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, a glavni povjerenik podružnice dužan je o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalnih podružnica. 

Predsjednik:

Bono Tomašević

Odluka o sazivanju izborne skupštine PU bjelovarsko bilogorske

Scroll to Top