Odluka o sazivanju skupštine – PU Brodsko posavska

Naš broj: NSP-01-01/01-29/2022

Vukovar, 18. siječnja 2022. godine

Temeljem čl. 10. st. 2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH sindikalne podružnice PU BRODSKO POSAVSKE za dan 04. veljače 2022. godine s početkom u 17,00 sati, Oriovčić, Podcrkavlje, Bakina divljaka.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom na to da su se stekli uvjeti za  održavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izbornu skupštinu sindikalne podružnice PU Brodsko posavske. 

Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, a glavni povjerenik podružnice dužan je o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalnih podružnica. 

Predsjednik:

Bono Tomašević

Preuzmi dokument

Odluka o sazivanju Izborne skupštine – PU BP

Scroll to Top