Odluka o sazivanju skupštine – PU Požeško slavonska

Naš broj: NSP-01-01/11-479/2021

Vukovar, 15. prosinca 2021. godine

Temeljem čl. 10. st. 2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH sindikalne podružnice PU POŽEŠKO SLAVONSKE za dan 29. prosinca 2021. godine s početkom u 12,00 sati, ugostiteljstvo stari grad, restoran HEP NOC, Luke Ibrišimovića 9, Velika. 

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom da su se stekli uvjeti za  održavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izbornu skupštinu sindikalne podružnice PU Požeško slavonske. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, a glavni povjerenik podružnice dužan je o tome na prikladan način ( dopis, e-pošta, SMS i dr. ) izvijestiti članove sindikalnih podružnica. 

Predsjednik:

Bono Tomašević

Preuzmi dokument :Izborna skupština, PU PS

Scroll to Top