Sazivanje skupštine PU Varaždinska

Naš broj: NSP-01-01/11-400/2021.
Vukovar, 5. studeni 2021. godine

Temeljem članka 10. stavak 2. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, v.d. predsjednika sindikata, Bono Tomašević, donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH sindikalne podružnice PU Varaždinske za dan 15. studeni 2021. godine s početkom u 16,00 sati, Restoran Varaždin Breg (Češljaš), ulica Glavić 7, Varaždin Breg.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama članka 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je propisano da će se izborna skupština sindikalne podružnice sazvati u tekućoj godini u kojoj ističe prethodni mandat te da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik Sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata. S obzirom da su ispunjeni uvjeti za sazivanje Izborne skupštine sindikalne podružnice saziva se Izborna skupština sindikalne podružnice PU Varaždinske. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata, a v.d. glavni povjerenik sindikalne podružnice je dužan o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalne podružnice.

v.d. predsjednika sindikata 

Bono Tomašević

Preuzmi pdf

Izborna skupština PU Varaždinska

Scroll to Top