Odluka o sazivanju skupštine – PU koprivničko križevačke

Temeljem čl. 10. st. 2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH sindikalne podružnice PU KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE za dan 31. ožujak 2022. godine s početkom u 14,00 sati, Restoran Zrinski, Ul. Novi Brežanec, Koprivnica.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom na to da su se stekli uvjeti za  održavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izbornu skupštinu sindikalne podružnice PU Koprivničko križevačke. 

Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, a glavni povjerenik podružnice dužan je o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalnih podružnica. 

Predsjednik:

Bono Tomašević

Preuzmi PDF

Odluka o sazivanju izborne skupštine – PU Koprivničko križevačke

Scroll to Top